رویای واقعی نه.. نه! گریه نمی کنم یک چیزی رفته توی چشمم! به گمانم ... یک خاطره است !!!!! http://khaleghi391.mihanblog.com 2020-06-06T17:25:14+01:00 text/html 2016-04-13T03:57:22+01:00 khaleghi391.mihanblog.com Sina Khaleghi زندگی... !!! http://khaleghi391.mihanblog.com/post/128 <img src="http://s6.picofile.com/file/8177844734/62937484660136437792.jpg"> text/html 2015-06-04T12:09:59+01:00 khaleghi391.mihanblog.com Sina Khaleghi مردم اینجا چقدر مهربانند...! http://khaleghi391.mihanblog.com/post/127 <font size="2"><font color="#999999"><i><font size="3">دیدند کفش ندارم . برایم پاپوش دوختند....<br>دیدند سرما میخورم . سرم کلاه گذاشتند....<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و چون برایم تنگ بود کلاه گشادتری <br>و دیدند هوا گرم شد . پس کلاهم را برداشتند...<br>چون دیدند لباسم کهنه و پاره است به من وصله چسباندند...<br>چون از رفتارم فهمیدن سواد ندارم.محبت کردند و حسابم را رسیدند...<br>خواستم در این مهربانکده خانه بسلزم.نانم را آجر کردند و گفتند کلبه بساز...<br>روزگار جالبی است. مرغانمان تخم نمی گذارند ....<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی هر روز گاومان می زاید....!!!!! <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; { <font size="2">زنده یاد حسین پناهی</font> }<br></font></i></font></font> text/html 2014-03-07T19:27:20+01:00 khaleghi391.mihanblog.com Sina Khaleghi خیالت راحت...! http://khaleghi391.mihanblog.com/post/126 <font color="#6e6e6e"><br> <div style="text-align:center"><font color="#C0C0C0" size="3">قول داده اَم… <br> <br> گاهـــی <br> <br> هَر اَز گاهـــی <br> <br> فانـــوس یادَت را <br> <br> میان ایـن کوچه ها بـی چراغ و بـی چلچلـه، روشَـن کنَم <br> <br> خیالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛ <br> <br> هَنوز هَم دَر این شَبهای بـی خواب و بـی خاطـــِره <br> <br> میان این کوچـه های تاریک پَرسـه میزَنـَم <br> <br> اَما بـه هیچ سِتاره‌ی دیگـَری سَلام نَخواهــَـم کَرد… <br> <br> خیالَت راحَت !</font></div></font> text/html 2014-02-06T18:07:53+01:00 khaleghi391.mihanblog.com Sina Khaleghi سکوت ... http://khaleghi391.mihanblog.com/post/125 <span style="font-size: 8pt"><span style="color:orange;"><br><font color="#666666" size="2">چند وقتیست هر چه می گردم<br><br>هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم<br><br>نگاهم اما<br><br>گاهی حرف می زند ، گاهی فریاد می کشد<br><br>و من همیشه به دنبال کسی می گردم<br><br>که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...</font></span><br></span> text/html 2014-01-03T15:04:22+01:00 khaleghi391.mihanblog.com Sina Khaleghi یادمان باشد... http://khaleghi391.mihanblog.com/post/124 <font color="#666666" size="4"><span style="font-family: arial"><b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF6600"> یادمان باشد حرفی نزنیم که به کسی بر بخورد<br> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگاهی نکنیم که دل کسی بلرزد <br> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خطی ننویسیم که آزار دهد کسی را <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></b></span></font><font color="#FF6600" size="4"><span style="font-family: arial"><b>یادمان باشد که روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نیست...<br> </b></span></font><font color="#FF6600" size="4"><span style="font-family: arial"></span></font><div style="text-align: center;"><br> </div> text/html 2013-12-08T15:09:30+01:00 khaleghi391.mihanblog.com Sina Khaleghi حقیقت... http://khaleghi391.mihanblog.com/post/123 <br><span style="font-family: arial"><font size="3"><b>همیشه یک ذره حقیقت پشت هر<font color="#66FFFF">"فقط یه شوخی بود"</font> هست.<br> <br> یک کم کنجکاوی پشت "<font color="#FF6600">همین طوری پرسیدم</font>" هست.<br> <br> قدری احساسات پشت "<font color="#FF99FF">به من چه اصلا</font>" هست.<br> <br> مقداری خرد پشت "<font color="#CC33CC">چه میدونم</font>" هست.<br> <br> و اندکی درد پشت "<font color="#DAA520">اشکالی نداره</font>" هست.</b></font></span><br><br> text/html 2013-11-05T06:55:38+01:00 khaleghi391.mihanblog.com Sina Khaleghi ببار... http://khaleghi391.mihanblog.com/post/122 <hr> <span class="postbody"><div style="text-align:center"><font color="#999999" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-weight: bold"><span style="font-style: italic">خوش به حال آسمون که هر وقت دلش بگیره بی بهونه می باره ... <br> <br> به کسی توجه نمی کنه ... <br> از کسی خجالت نمی کشه ...<br> می باره و می باره و ... <br> اینقدر می باره تا آبی شه ... <br> ‌آفتابی شه ...!!! <br> <br>کاش ... <br> <br>کاش می شد مثل آسمون بود ... <br> کاش می شد وقتی دلت گرفت اونقدر بباری تا بالاخره آفتابی شی ... <br> بعدش هم انگار نه انگار که بارشی بوده<br><br><br><br></span></span></font><img style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" src="http://fun4friends.net/wp-content/uploads/2011/06/Rain.jpg" height="295" width="408"><br> </div></span> text/html 2013-10-15T08:00:42+01:00 khaleghi391.mihanblog.com Sina Khaleghi باز هم ... http://khaleghi391.mihanblog.com/post/121 <span class="postbody">دیدمش ... تنم لرزید دلم خواست محو تماشایش باشم ؛ <br> <br> دلم خواست تا آخر عمر به او خیره باشم دلم خواست ... <br> <br> اما این شرم نگذاشت ؛ چون بنفشه ای سر به زیر افکندم ؛ <br> <br> به زمین خیره شدم و او به آرامی از کنارم گذر کرد ؛ <br> <br> با خطی از عطر دورم حصار کشید این دلخواه ترین اسارتی است ؛ <br> <br> که عادلانه ترین حکمش حبس ابد من است ...</span><span class="postbody"><br></span> text/html 2013-09-23T02:14:01+01:00 khaleghi391.mihanblog.com Sina Khaleghi اشعار و متون زیبا‏ http://khaleghi391.mihanblog.com/post/120 <h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; word-break: break-word; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 14px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 1.38;"><div><span class="userContent"><div id="id_523177553f3596f95263357" class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;">من خدایی دارم که وقت دلتنگی میتوانم برسرش فریاد بزنم<br><br>پشت کنم به تمام خوبیهایش<br><br>بلند بلند گریه کنم و مسبب تمام غصه هایم ببینمش<span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><br><br>اما خدای من<br><br>ارام دستهایش را بر شانه هایم میگذارد<br><br>و ارام زمزمه میکند<br><br>"توتنها نیستی عزیزدلم من همیشه با تو میمانم"</span></div></span></div></span></h5><div class="mvm uiStreamAttachments fbMainStreamAttachment" data-ft="{&quot;type&quot;:10,&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 14px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="clearfix photoRedesign" style="zoom: 1; width: 398px;"><a class="uiPhotoThumb photoRedesignAspect" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=569695349761788&amp;set=a.140403829357611.28677.121340801263914&amp;type=1&amp;relevant_count=1&amp;ref=nf" rel="theater" data-ft="{&quot;type&quot;:41,&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; text-decoration: none; border: 0px; display: block; float: right; position: relative;"><br class="Apple-interchange-newline"></a></div></div> text/html 2013-08-28T09:20:59+01:00 khaleghi391.mihanblog.com Sina Khaleghi راز... http://khaleghi391.mihanblog.com/post/119 <font size="3">بعضی حرفارو نمیشه زد و من از همین حرفا یه عمره که پرم<br> آخه کی از حاله کی با خبره؟ من یه عمره از خودم حرف می خورم<br> زیر خاکستر من طوفانه معنی سکوت من سکوت نیست<br> وقتی که از چشم تو افتادم دیگه هیچ افتادنی سقوط نیست </font><p><font size="3">انقدِ حالم خرابه که اگه به کسی چیزی بگم از رازم<br> بدون اینکه خودم خواسته باشم، تورو از چشم همه میندازم</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#FF0000">گاهی با زخم های تازه تر میشه دردای قدیمی رو از یاد برد<br> اما هرقدر به خودم زخم زدم جای خالیت تورو یادم آورد</font><br> بعضی حرفا بی نهایت تلخه، اینجوری که نمیشه انکار کنم<br> انقدِ تلخ که دیگه می ترسم با خودم اونارو تکرار کنم</font><br></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ** بابک جهان بخش **</font><br><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></p>